Algemene voorwaarden

De website mijneigenboekje.be is eigendom van WeMa-retail bvba. De maatschappelijke zetel van WeMa-retail is: Sint-Michielsstraat 15, 3620 Lanaken, België. Ondernemingsnummer - BTWnummer: BE 0651.785.065 – RPR Antwerpen-Afdeling Hasselt - IBAN: BE04 1430 9642 0731 - BIC: GEBABEBB

Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen enerzijds WeMa-retail bvba en anderzijds eenieder die gebruik maakt van de website mijneigenboekje.be. Door zijn bezoek aan en gebruik van onze website bevestigt de gebruiker de algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard. Door op onze website mijneigenboekje.be een bestelbon in te vullen en deze te verzenden, gaat u volledig akkoord met onderhavige algemene voorwaarden.

WeMa-retail bvba behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren. De loutere uiting en wens van een gebruiker om een product te verwerven, volstaan dus niet voor de totstandkoming van een overeenkomst.

Eenieder die een bestelling plaatst op de website bevestigt door de bestelling een natuurlijk persoon en bovendien handelingsbekwaam te zijn. Handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden is door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moet invullen dan wel de handelingsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moet verlenen.

Bestellingen via onze website worden geacht voor niet-beroepsmatige doeleinden te worden geplaatst. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden enkel voor consumenten in de zin van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht, zoals ingevoegd door de Wet van 21 december 2013 houdende invoeging van boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, (BS 30 december 2013; err., BS 20 januari 2014, err., BS 18 maart 2014, err., BS 24 maart 2014). Handelaars die een bestelling voor beroepsdoeleinden willen plaatsen, dienen zich desgevallend te bevragen bij WeMa-retail bvba.

WeMa-retail bvba zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen. Als plaats van levering geldt het adres dat de gebruiker aan WeMa-retail bvba kenbaar heeft gemaakt. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de gebruiker geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de gebruiker geen recht op schadevergoeding.

De prijzen van de artikelen op uw bestelbon zijn definitief en zijn btw inclusief. Verzendkosten worden extra aangerekend bij het afsluiten van de bestelling, tenzij anders wordt aangegeven. De prijzen zijn uitgedrukt in euro en te betalen in euro op de bankrekening van het bedrijf WeMa-retail bvba. De betalingen gebeuren onmiddellijk online op de website mijneigenboekje.be bij het plaatsen van de bestelling.

De prijzen waaraan WeMa-retail artikelen aanbiedt, kunnen steeds wijzigen. Voor een bestelling via onze website geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is WeMa-retail bvba niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Indien – door omstandigheden buiten onze wil om - artikelen uiteindelijk niet door WeMa-retail bvba geleverd kunnen worden binnen uiterlijk dertig kalenderdagen na de bestelling, zal WeMa-retail bvba de gebruiker hiervan op de hoogte brengen via mail op het door de gebruiker opgegeven mailadres. In dit geval kan de gebruiker ervoor kiezen de bestelling te annuleren. WeMa-retail zal dan het door de gebruiker voor dit artikel reeds betaald bedrag terugbetalen. Op die manier wordt de verkoopovereenkomst automatisch ontbonden wat betreft deze artikelen. WeMa-retail kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door een niet of niet-tijdige levering.

Uitsluiting van het herroepingsrecht: producten die u via onze website koopt worden op maat volgens de door u ingevoerde specificaties gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

De gebruiker is ertoe gehouden om problemen in verband met zijn bestelling of levering binnen redelijke termijn aan WeMa-retail bvba te melden. Klachten zullen door WeMa-retail bvba in ieder geval slechts worden aanvaard wanneer deze worden gemeld binnen zeven kalenderdagen nadat het voorwerp van de klacht zich bij de gebruiker heeft voorgedaan. Enkel schriftelijke klachten gericht aan WeMa-retail, Gouverneur Roppesingel 83, 3500 Hasselt-België, zullen door WeMa-retail worden aanvaard. In geval van klachten over bestellingen of leveringen, is de aansprakelijkheid van WeMa-retail steeds beperkt tot de waarde van de betreffende artikelen. De gebruiker en WeMa-retail bvba aanvaarden in het kader van hun overeenkomst elektronische bewijsmiddelen. Zo zullen e-mails afkomstig uit de geïnformatiseerde registers van WeMa-retail bvba door partijen worden aanvaard als bewijs.

Intellectuele eigendomsrechten: de inhoud en structuur van onze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan WeMa-retail bvba of rechthoudende derden. Deze website is eigendom van WeMa-retail bvba, Gouverneur Roppesingel 83, 3500 Hasselt-België.

Beperking van aansprakelijkheid: WeMa-retail bvba levert grote inspanningen opdat de via de website ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. WeMa-retail bvba kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Afbeeldingen en productbeschrijvingen kunnen in hoofde van WeMa-retail bvba niet als bindend worden beschouwd. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via deze site ter beschikking wordt gesteld, gelieve ons te contacteren. De inhoud van de website kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden gewijzigd of aangevuld. WeMa-retail bvba geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid ervan of voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Onze website kan hyperlinks bevatten naar andere websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. WeMa-retail bvba verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken: alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van onze website zullen geregeld worden door het Belgisch recht en zullen onderworpen worden aan de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken van Hasselt-België.

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief en wees altijd als eerste op de hoogte. Registreer snel!
Wij laten u dan weten wanneer er nieuwe boekjes uitkomen, welke acties, promoties en
wedstrijdjes we organiseren. Mis niets over wat er allemaal gebeurt bij Mijn Eigen Boekje!

Schrijf je in en ontvang onze nieuwsbrief!